مایع ظرفشویی 10 لیتر گلرنگ، مایع ظرفشویی گلرنگ 10 لیتری